ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏွစ္ေယာက္အေၾကာင္း

ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏွစ္ေယာက္ အမည္ဟာ "Seng" ပါ။
သူမ ႏွစ္သက္တဲ့ အရာနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္သက္တဲ့အရာေတြ ရိွေနမယ့္ေနရာေလးပါ...
Older Posts